G168 1930 HARLEY DAVIDSON 45 SIDECAR ONE FOLD ADVERTISEMENT

Winning Bid: $62.00

1930 HARLEY DAVIDSON 45 SIDECAR ONE FOLD ADVERTISEMENT

Item condition: Used

G168    1930 HARLEY DAVIDSON 45 SIDECAR ONE FOLD ADVERTISEMENT

Buyer's Premium

Buyer's Premium 15% of Winning bid.
Minimum Premium $5
Maximum Premium $100,000